Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Átfogóbb és részletesebb adatkezelési tájékoztató az Adatkezelő honlapján elérhető)

PROJEKT PONTOS MEGNEVEZÉSE:

„Tanítsunk Magyarországért program”, a továbbiakban: Projekt

Adatkezelő

A Projektre (programra) való jelentkezéssel (regisztrációval) a Résztvevő elfogadja, hogy a regisztráció során személyes adatainak kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):
Adatkezelő megnevezése IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő képviselője: Barta-Eke Gyula
Pozíció: ügyvezető igazgató
E-mail címe: info@ifka.hu
Telefonszáma: +361 213 2213
Honlapja: https://ifka.hu/
Székhelye: 1062 Budapest Andrássy út 100.
Adószáma:
Adatvédelmi tisztviselő:
23833904-2-42
adatvedelem@ifka.hu


Jogszabályi háttér
 
A fent megnevezett projekt adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi Rendelet, vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A regisztráció során:
A személyes adat típusa Adatkezelés célja
Résztvevő neve Projekt bevonás igazolása, azonosítás
Résztvevő e-mail címe Visszaigazoló, illetve emlékeztető e-mail küldéséhez; Szolgáltatásokról tájékoztató anyagok küldése; Kapcsolattartás,
Résztvevő telefonszáma Kapcsolattartás

A Projektben (programban) való részvétel során:

A személyes adat típusa Adatkezelés célja
Résztvevő neve Projekt bevonás igazolása, azonosítás
Résztvevő e-mail címe Visszaigazoló, illetve emlékeztető e-mail küldéséhez; Szolgáltatásokról tájékoztató anyagok küldése; Kapcsolattartás,
Résztvevő születési helye és ideje Azonosítás, beazonosíthatóság
Résztvevő édesanyja leánykori neve Azonosítás, beazonosíthatóság
Szülőjének/törvényes képviselőjének neve Azonosítás, beazonosíthatóság
Résztvevő telefonszáma Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:
„Jogszabály rendelkezése”, „Érintett hozzájárulása”, „Szerződés teljesítése”

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés időtartama a Projekt fenntartási idejének lejártát követő 5 év.
A jelentkezési, kapcsolattartási adatok – amennyiben nem érint jogszabályi rendelkezésből, vagy szerződés teljesítéséből fakadó adatkezelői kötelezettséget – az érintett kérésére törlése kerülnek a rendszerből.

Adattovábbítás:
Adatkezelő Projektfeladataiból eredő jogszabályi vagy szerződéses jogi kötelezettségei teljesítése érdekében továbbítja, illetve továbbíthatja a Résztvevő (érintett) kezelt személyes adatait a jogszabályban, vagy a vonatkozó szerződésekben megjelölt szerveknek, szervezetnek és hatóságoknak.

Az adatokhoz való hozzáférés:
Az Ön jelentkezési adatait csak az adott rendezvénynél feltüntetett, a rendezvény szervezőjeként megnevezett személy jogosultak megismerni.
Az Adatkezelő nem adja át a rögzített adatait harmadik személyeknek, kivételt képez az alól a hatósági megkeresés.

Adatbiztonsági intézkedések

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe szolgáltatásokat:
 • AB Plusz Bt.
 • Microsoft Magyarország Kft.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 • hozzáférés joga
 • a helyesbítés joga
 • a törléshez való joga
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga
 • az elfeledtetéshez való jog
 • az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • tiltakozáshoz való joga
 • tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
 • automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Gyermekekre vonatkozó különleges rendelkezések:

Miután a Projekt célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik és abban többnyire 12-16 éves gyermekek vesznek részt, az Adatkezelő számára kiemelten fontos a gyermekek személyes adatainak szigorú védelme. A Projekt során a résztvevő gyermekek adatkezelése marketingcélokat nem szolgál, továbbá az Adatkezelő személyi vagy felhasználói profilokat sem hoz létre. A Projekt, illetve az ahhoz kapcsolódó mentorálási programok elsősorban oktatási, nevelési, tájékoztatási, tanácsadási és megelőzési célokat szolgálnak.

Mindezekre tekintettel, a 16. életévüket be nem töltött gyermekek a Projektben, valamint az ahhoz kapcsolódó programokban kizárólag az adatkezeléshez, illetve a részvételhez hozzájáruló „Szülői Nyilatkozat” megléte esetén vehetnek részt. A „Szülői Nyilatkozat” az alábbi linken érhető el:

Szülői nyilatkozat

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:
A Résztvevői (érintetti) problémák orvoslásának elsődleges, leggyorsabb és legmegbízhatóbb eszköze az Adatkezelő és az érintett közötti közvetlen, indokolt esetben moderátor útján létrejött egyeztetés. Ezért arra kérjük valamennyi Résztvevőt (érintettet), hogy bármely kérdésük, észrevételük, esetleges problémájuk, tapasztalt hiányosságunk esetén bizalommal és közvetlenül forduljanak az Adatkezelőhöz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez a jelen tájékoztató elején, vagy az Adatkezelő saját honlapján feltüntetett elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben a kialakult helyzet jellege vagy állapota miatt erre nem látnak lehetőséget, az érintett kezdeményezheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban Hatóság) eljárását is, ha Adatkezelő részéről jogsértést tapasztal. Kiemeljük, hogy a Hatóság ugyancsak azt javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében, amely természetesen nem kötelező előzetes eljárás. A Hatóság honlapja a https://www.naih.hu, e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen érhető el.

Az érintett – jogainak megsértése esetén – bírósághoz fordulhat. A kereseti kérelem elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.


 
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.